Ông Phạm Duy Cảnh
Kỹ sư phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Cục Bưu điện Trung ương

Triển khai IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước

Ông Nguyễn Thanh Hải
Kỹ sư hệ thống NetNam

Hệ thống quản lý mạng của NetNam

Ông Nguyễn Trung Kiên
Phó phòng Kỹ thuật Trung tâm Internet Việt Nam

Quản lý, vận hành hệ thống DNS

Pages